All News Subscribe

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ๑ ภาค ข.

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ๑ ประกอบด้วย – พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔o – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ – ความรู้ด้านการพิมพ์เอกสาร หนังสือราชการ – การบันทึกข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ – ความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูลลงเครื่องคอมพิวเตอร์ – ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ …

แนวข้อสอบ ภาค ก ก.พ.

แนวข้อสอบ ภาค ก ก.พ. ความสามารถด้านการคิดคำนวณ ความสามารถทางด้านเหตุผล ความสามารถด้านภาษา แนวข้อสอบภาษาไทย แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar แนวข้อสอบเก่า ก.พ. ชุดที่ 1 แนวข้อสอบเก่า ก.พ. ชุดที่ …

แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ สำนักงาน ก.พ.

รวมข้อสอบ 1000 ข้อเฉลยพร้อมอธิบาย คำตอบ สรุปเนื้อหาภาษาอังกฤษ Reading Sentence Grammar  Conversation แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 (เฉลยพร้อมอธิบาย) แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2 (เฉลยพร้อมอธิบาย) แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ …

แนวข้อสอบพนักงานมหาลัยวิทยาลัยราชภัฏ

แนวข้อสอบพนักงาน มหาลัยวิทยาลัยราชภัฏ -ความสามารถในด้านการวิเคราห์และสรุปผล -แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป -แนวข้อสอบความสามารถด้านการใช้ภาษา -แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ -แนวข้อสอบราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ -ถาม-ตอบ เรื่องการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา -แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ -แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ -แนวข้อสอบ พรบ.ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ …

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบ

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 -17 ก.ค. 2558 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,นักวิชาการสาธารณสุข,นักวิชาการคอมพิวเตอร์, นักเทคนิคการแพทย์,พยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,นักวิชาการสาธารณสุข,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักเทคนิคการแพทย์,พยาบาลวิชาชีพ ระดับการศึกษา: ปวส. ปริญญาตรี อัตราเงินเดือน: 13,800-19,500 อัตราว่าง: 5 ปฏิบัติงานที่: รพ.นครนายก …

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 8 -22 ก.ค. 2558 นักวิชาการสาธารณสุข

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 8 -22 ก.ค. 2558  นักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุข ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี อัตราเงินเดือน: 18,000 อัตราว่าง: 1 ปฏิบัติงานที่: เปิดรับสมัครตั้งแต่: 8 – …

มทร.อีสาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 -21 ก.ค. 2558 นักวิชาการพัสดุ

มทร.อีสาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 -21 ก.ค. 2558  นักวิชาการพัสดุ ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุ ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  อัตราเงินเดือน: 18,000 อัตราว่าง: 1 ปฏิบัติงานที่:  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 13 – …

กระทรวงสาธารณสุขเปิดรับสมัครสอบ

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 -28 ก.ค. 2558 นักจัดการงานทั่วไป, นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักสังคมสงเคราะห์ ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักสังคมสงเคราะห์ ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี อัตราเงินเดือน: 18,000-19,500 อัตราว่าง: 5 ปฏิบัติงานที่: …

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -17 ก.ค. 2558 นายช่างสำรวจ

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -17 ก.ค. 2558  นายช่างสำรวจ ตำแหน่ง: นายช่างสำรวจ ระดับการศึกษา: ปวส. อัตราเงินเดือน: 12,285 อัตราว่าง: 1 ปฏิบัติงานที่: นครปฐม เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ …

กรมการบินพลเรือน เปิดรับสมัครสอบ 6 -17 ก.ค. 2558 หลายตำแหน่ง 38 อัตรา เช่น จท.ประชาสัมพันธ์,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการเงินและบัญชี,ช่างไฟฟ้า,พนักงานขับเครื่องจักรกล,จท.ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย

กรมการบินพลเรือน เปิดรับสมัครสอบ 6 -17 ก.ค. 2558  หลายตำแหน่ง 38 อัตรา เช่น จท.ประชาสัมพันธ์,นักวิชาการ พัสดุ,นักวิชาการเงินและบัญชี,ช่างไฟฟ้า,พนักงานขับเครื่องจักรกล,จท.ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย  ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง 38 อัตรา เช่น จท.ประชาสัมพันธ์,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการเงินและบัญชี,ช่างไฟฟ้า,พนักงานขับเครื่องจักรกล,จท.ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย ระดับการศึกษา: …

Page 1 of 4112345...102030...Last »